یکی از مهمترین رسالتهای کلی ما، آموزش کاربران میباشد. ما نه تنها دوره های کامل آموزش آشنائی با نرم افزار و تجهیزات برای کاربران باتجربه را برگزار مینمائیم بلکه آموزش تئوری کروماتوگرافی و آموزش های کاربردی برای کارکنان آزمایشگاه ها نیز ارائه مینمائیم. که این آموزش‌ها امکاناتی از قبیل نهایت بهره‌وری از تجهیزات، استفاده از روش های مختلف با اطمینان کامل و آشنائی با موارد مورد نیاز برای هر آنالیز را به کاربران میدهد. هدف ما این است که کاربرانی که سیستم های کروماتوگرافی ما را خریداری مینمایند، ذهنیت یک “جعبه سیاه” از این تجهیزات نداشته باشند.

دوره های آموزشی ما در برگیرنده هر دو بخش کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا و کروماتوگرافی گازی میباشد که عبارتند از:

 • تئوری کروماتوگرافی
 • بخشهای گوناگون و قطعات مختلف سیستم های کروماتوگرافی
 • روشهای محاسبه و ارزیابی پارامترهای سیستم
 • انتخاب و نگهداری ستون
 • روشهای عیب یابی

 

بعضی از مراکزی که دوره‌های کروماتوگرافی توسط شرکت کیمیا صنعت جهان در آنها برگزار گردیده است:

 • شرکت داروپخش
 • داروسازی جابرابن حیان
 • داروسازی سبحان دارو
 • داروسازی مداوا
 • انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای
 • آزمایشگاه تشخیص طبی مسعود و …

 

برخی از مشتریان